O studiach

O studia

Studia trzeciego stopnia w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja, przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora. Zasadami nadrzędnymi procesu uczenia się doktoranta są indywidualny tok rozwoju i realizacja Indywidualnego Planu Badawczego, podmiotowość i niezależność badawcza. Do trwających trzy lata studiów kwalifikuje rozmowa z komisją rekrutacyjną. Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa trzy lata (z możliwością uzasadnionego przedłużenia, maksymalnie o okres dwóch lat). Studia kończą się w momencie złożenia rozprawy doktorskiej. 

Program studiów

Praca doktorantów odbywa się na podstawie programu wykładów i kursów oraz stworzonego przez każdego z nich (w porozumieniu z wybranym promotorem) Indywidualnego Planu Badawczego – IPB. W ramach programu kształcenia doktorant_ka: 
• uzyskuje efekty uczenia się na poziomie 8 PRK, 
• realizuje Indywidualny Plan Badawczy (IPB) uzgodniony z promotorem, 
• prowadzi aktywność twórczą, naukową i popularyzatorską, 
• realizuje projekty bazujące na współpracy, 
• uczestniczy w procesach dydaktycznych na ASP, 
• przygotowuje pod opieką promotora (i ewentualnego promotora pomocniczego) rozprawę doktorską.

Kursy

• Estetyka i teoria sztuki: prof. dr hab. Michał Ostrowicki
• Filozofia kultury: dr Katarzyna Maniak
• Metodologia edukacji artystycznej: dr Elżbieta Wysakowska-Walters
• Metodologia tekstów teoretycznych i biblioteczna: dr Magdalena Kunińska
• Wykłady Monograficzne: mgr Karolina Plinta
• Prawo autorskie: mgr Agnieszka Kilian
• Seminarium doktoranckie konserwacja: dr Aleksandra Hola; dr Janusz Sarkowicz
• Seminarium doktoranckie sztuki piękne: dr hab. Michał Zawada
• Seminarium doktoranckie sztuki projektowe: dr hab. Alicja Duzel-Bilińska i dr hab. Grzegorz Biliński
• Współpraca instytucjonalna i biznesowa, projekty badawcze i artystyczne: dr Marta Lisok
• Współczesne metody komunikacji: mgr Adrian Mróz
• Wybrane zagadnienia i konteksty sztuki: mgr Magdalena Ujma-Gawlik

Harmonogram zjazdów

Terminy zajęć w semestrze zimowym:
• 11,12,13 października 2023 r.
• 25, 26,27 października 2023 r.
• 15,16,17 listopada 2023 r.
• 22, 23, 24 listopada 2023 r.
• 29,30 listopada, 1 grudnia 2023 r.
• 13,14,15 grudnia 2023 r.
• 10, 11, 12 stycznia 2024 r.
• 17, 18, 19 stycznia 2024 r.
• 31 stycznia, 1, 2 lutego 2024 r.

Terminy zajęć w semestrze letnim:
• 21, 22, 23 lutego 2024 r.
• 28, 29 lutego, 1 marca 2024 r.
• 13, 14, 15 marca 2024 r.
• 20, 21, 22 marca 2024 r.
• 10, 11, 12 kwietnia 2024 r.
• 24, 25, 26 kwietnia 2024 r.
• 8, 9, 10 maja 2024 r.
• 22, 23, 24 maja 2024 r.