Deklaracja dostępności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sd.asp.krakow.pl Data publikacji strony internetowej: 2023.06.09 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.06.09 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Występowanie treści nietekstowych, które nie posiadają alternatywy tekstowej oraz takie, które mają błędny opis alternatywny. Występowanie pustych linków. Oświadczenie sporządzono dnia: 2023.06.07 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dostepnosc@asp.krakow.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: „https://www.rpo.gov.pl/”

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność architektoniczna budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ul. Radziwiłłowska 29
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Radziwiłłowskiej.
Wejście główne nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu.
Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Część programu dydaktycznego Szkoły Doktorskiej zakłada udział w zajęciach innych Jednostek i Wydziałów. Informacje o dostępności tych jednostek należy pozyskiwać z ich stron internetowych.
Kontakt : tel. Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, email: aduczmalewska@asp.krakow.pl<br> Dyżur: pl. Matejki 13, p. 106 451-155-004 (możliwość kontaktu SMS)

TŁUMACZ MIGOWY

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie. Kontakt : Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, email: aduczmalewska@asp.krakow.pl Dyżur: pl. Matejki 13, p. 115 451-155-004 (możliwość kontaktu SMS).