Ocena Środokresowa – przewodnik

Ocena Śródokresowa Przewodnik dla Doktorantów

Czym jest Ocena Śródokresowa?

Ocena Śródokresowa to wymagana przez ustawę 2.0 procedura, mająca się odbyć w trackie czwartego semestru studiów. Ocena ma charakter zero-jedynkowy. Dla ocenianej osoby, jej pozytywny przebieg oznacza kontynuację studiów natomiast negatywny – konieczność pożegnania się ze studiami. Pozytywne zaliczenie oceny śródokresowej oznacza, że przyznane stypendium ulega podwyższeniu zgodnie z zapisami ustawowymi (do 53% pensji profesorskiej).

Podstawa prawna

Ocena Śródokresowa jest wymagana Ustawą, Zarządzeniami Rektora oraz Regulaminami. Pełną informacje o tych dokumentach znajdziesz tu. Wyniki Oceny Śródokresowej są publikowane na BIP Akademii oraz – bardziej szczegółowo – w zakładce Nasze Badania.

Co podlega ocenie?

Przedmiotem oceny śródokresowej jest tylko i aż stopień realizacji IPB (Indywidualnego Planu Badawczego).
Ocenie podlegają:
• stopień realizacji zaplanowanych przez Was etapów badawczych lub twórczych takich, jak kwerendy, przyswajanie wiedzy, podróże poznawcze, tworzenie szkiców i projektów oraz skończonych lub częściowo zrealizowanych dzieł. Wszystko to tylko w takim zakresie, jaki został przewidziany w IPB.
Ocenie NIE podlegają:
• jakość samego IPB;
• uczestniczenie w wykładach czy seminariach w wymiarze frekwencji, oceny lub inaczej mierzonej partycypacji;
• realizacja obowiązków, wynikających z praktyk;
• tworzenie dzieł nie będących przewidzianą do realizacji częścią IPB;
• upowszechnianie dzieł nie będące elementem przewidzianym przez IPB (na przykład wystawa, która nie ma funkcji w IPB i nie została przewidziana w harmonogramie);
• zdobywanie nagród, grantów, umieszczanie prac w kolekcjach itp, kiedy nie przewiduje tego IPB.

Jak się przygotować?

Najważniejszą dla Was informacją jest ta, związana z materiałami, które Komisja oczekuje.

Po pierwsze, prosimy o zaprezentowanie materiałów w języku przystępnym a konkretnie takim, do jakich nas przyzwyczaiła najlepsza tradycja publicystyczna, popularyzująca naukę i sztukę. Po inspiracje proponuję zwrócić się do konferencji TED lub innych opracowań, skierowanych do publiczności zainteresowanej sztuką, nie do grona specjalistów lub akademickich biurokratów. Specjalistami jesteśmy w wymiarze kierunkowym, na sztukę patrzymy szeroko, a biurokratami nie jesteśmyPo drugie, materiały – szczególnie tekstowe – powinny wskazywać na konkrety.
Tam, gdzie jest to możliwe, stopień realizacji danych etapów należy podać procentowo. Informacje o faktach zaistniałych publicznie należy podać w sposób weryfikowalny. Ewentualne opóźnienia w realizacji IPB należy zasygnalizować wraz z planem ich nadrobienia. Tam, gdzie przeszkadzały obiektywne warunki (np. pandemia) należy wskazać, jakie zostały przedsięwzięte alternatywne działania, jak został zmieniony / zaadaptowany sposób pracy, żeby czas obostrzeń nie okazał się martwym okresem.

Formaty

Do oceny śródokresowej zaprezentujecie Państwo postępy poczynione w IPB w dwóch formatach. Do przygotowania tych materiałów sugerujemy się przyłożyć.

  1. Sprawozdanie z realizacji IPB (tekst studenta + krótka opinia promotora)
  2. Krótka wypowiedź audiowizualna podsumowująca prace w IPB
Jeśli Komisja wyrazi taką potrzebę, zostanie zorganizowane spotkanie studenta (rozmowa) z Komisją. W spotkaniu uczestniczy tylko student i Komisja.

Formaty – szczegóły

  1. Sprawozdanie z realizacji IPB (tekst studenta + krótka opinia promotora)
Jest to tekst ilustrowany w formacie pdf, bez żadnych obligatoryjnych rubryk, wskazujący na konkretne punkty z IPB i na stopień ich zrealizowania. Proszę stawiać na czytelność i łatwość przyswajania informacji, jasną identyfikację faktów, dat, punktów z IPB i stopnia ich zrealizowania.] Tekstowi powinna towarzyszyć krótki akapit Promotora na temat stopnia realizacji IPB. Dostarczenie tego ostatniego elementu też jest odpowiedzialnością studenta. Uwaga: jeśli w Państwa pliku PDF nie da się zaznaczyć i skopiować tekst, należy również przekazać plik edytowalny (np. *.doc).  
  1. Krótka wypowiedź audiowizualna podsumowująca prace w IPB
Przygotowując ją, proszę sobie wyobrazić, że prezentujecie w formie krótkiego filmu postępy Waszej pracy. Dopuszczalna jest jakakolwiek forma produkcyjna lub formuła filmu, pod warunkiem przekazania w konwencji publicystycznej, zrozumiałej, informacji o przebiegu IPB. Techniczne wymagania: udzwiękowiony film w formacie FullHD 1080p, maks 5 minut.  
  1. Rozmowa z Komisją
Przeprowadzanie rozmowy jest opcjonalne i decyzja należy do Komisji. [data i miejsce do ustalenia, orientacyjny czas trwania spotkania ok. 15-20 minut]

Jakie są terminy?

Materiały wyszczególnione w punktach 1 i 2 powyżej należy złożyć w formacie cyfrowym w Biurze Szkoły Doktorskiej w terminie wskazanym przez Biuro Szkoły Doktorskiej. Za złożenie uważa się przekazanie plików za pomocą infrastruktury teleinformatycznej Uczelni (czyli tylko adresy @asp.krakow.pl oraz tylko pliki przekazywane/przechowywane na serwerach Uczelnianych). Niezłożenie w terminie wymaganych elementów jest równoznaczne z niestawieniem się do Oceny Śródokresowej.   O odbyciu rozmowy z Komisją decyduje jej Przewodniczący, ustalając też jej termin, nie wcześniej jednak niż na dwa tygodnie po terminie złożenia materiałów przez studentów.

Co jeśli mi się uda? A co jeśli obleję?

Doktoranci, którzy przechodzą pozytywnie Ocenę Śródokresową kontynuują studia. Ich stypendia wzrastają zgodnie z Ustawą. Niezaliczenie Oceny Śródokresowej oznacza skreślenie z listy studentów.

Tryb odwoławczy?

Tak, na uzasadniony wniosek doktoranta Dyrektor może zarządzić powtórne przeprowadzenie Oceny Śródokresowej. Odbywa się ona przed nową Komisją, w tym samym trybie oraz na podstawie dokładnie tych samych materiałów, co pierwotna. Jej wyniki są ostateczne.