Dla kandydatów

 

Rekrutacja / Poradnik do rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w regulaminie dostępnym do pobrania na dole strony. 

 

Niniejsze jest poradą i nie stanowi części regulaminowych wymogów.

   

O rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursowego egzaminu prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną w trakcie którego kandydaci prezentują dokumentację dorobku artystycznego oraz projekt programu artystyczno-badawczego. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci zobowiązani są do przekazania Szkole Doktorskiej wszystkich wymaganych w regulaminie dokumentów. Następnie kandydaci zostają powiadomieni o terminie spotkania z Komisją 

Rejestracja w systemie Akademus

Aby wziąć udział w rekrutacji musisz zalogować się do uczelnianego systemu Akademus, gdzie należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty. W razie problemów z rejestracją lub logowaniem prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym: Dział Informatyczny ASP – it@asp.krakow.pl Jeśli posiadasz już konto w systemie Akademus nie zakładaj kolejnego. Więcej informacji na temat (nieaktywne konto, zmiana danych osobowych itp.) znajduje się na stronie Akademus przy logowaniu.  

Opłata rekrutacyjna

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej wiąże się z wniesieniem jednorazowej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200.00 zł. Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta wygenerowany po zapisie na rekrutację do Szkoły Doktorskiej w systemie Akademus. Opłatę należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż w ostatnim dniu składania dokumentów na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego. Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej dokonania.

Spotkanie z Komisją

Komisja będzie obradować stacjonarnie lub online (forma ta nie jest opcjonalna dla kandydatów, ale zależy od ustaleń Szkoły Doktorskiej, jeśli jesteś spoza Krakowa weź pod uwagę, że prawdopodobnie będzie musiał zjawsię osobiście na rozmowę). W trakcie spotkania z Komisją zostaniesz poproszony o zaprezentowanie swojego projektu badawczego. Indywidualne rozmowy nie są długie. Trwają od kilku do kilkunastu minut. Warto sobie ustawić priorytety, żeby nie zabrakło Ci czasu. Komisja jest przyjazna i składa się z fajnych ludzi – nie ma powodu się stresować! Jeśli masz materiały fizyczne (wydruki, katalogi, książki), warto je przynieść. Prezentacja powinna mieć formę multimedialną, zawierającą dodatkowo portfolio prac własnych i dorobek artystyczny. Jeśli masz materiały filmowe, weź pod uwagę zaprezentowanie ich w formie wyciszonej i komentowanie na żywo. Przygotuj się też do ich ewentualnego skrócenia: czas twojej wypowiedzi jest ograniczony. 

Projekt badawczy

Jednym, z ważnych elementów rekrutacji, jest zapoznanie się Komisji z Twoimi zamiarami badawczymi. Opis projektu powinien stanowić dobrze uzasadnioną i popartą argumentami propozycję zakresu, tematu i metodologii badań artystycznych. Wybór sposobu argumentacji jest indywidualną sprawą. Twoja argumentacja może być:   

analityczno-racjonalna (wykorzystująca terminy i pojęcia) 

empiryczna (poparta przykładami) 

poetycka (w formie ekspresyjnej, obrazowej) 

perswazyjno-retoryczna (w formie logicznie spójnego wywodu, manifestacji, stanowiska artystycznego) 

kompilacja powyższych lub innych form. 

Ważne aby, przygotowany przez Ciebie projekt badawczy był przygotowany w zrozumiały i przejrzysty sposób. Zachęcamy do posługiwania się przystępnym i komunikatywnym językiem. Zwróć uwagę na długość oraz transparentność przygotowywanego dokumentu. Pomożesz Komisji zobaczyć jasno Twój projekt, jeśli tekst będzie miał ok. 5 do 9 tyś znaków i podzielisz go na punkty oraz podpunkty. Oto sugestia treści projektu badawczego. Dobrze, aby zawierał wymienione poniżej treści:   

CO?

 1. Tytuł roboczy, temat, teza i hipotezy robocze.
 2. Określenie przewodniego problemu badawczego.

W JAKIM ZAKRESIE? 

 1. Określenie zakresu poszukiwań twórczych i teoretycznych. Podanie głównej strefy badań oraz dziedzin pobocznych, z którymi projekt pozostawać będzie w merytorycznym związku. 
 2. Pamiętaj, nasza Akademia prowadzi badania w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, jednak doktorat ma z definicji potencjał interdyscyplinarny.

DLACZEGO? 

 1. Relacja z obecną i historyczną praktyką naszej dyscypliny, co twój projekt ma zamiar: rozwijać, poprawić, podsumować, krytykować, scalić lub połączyć? 
 2. Pytania i problemy, na które spodziewasz się znaleźć odpowiedzi.
 3. Cele artystyczne, poznawcze i teoretyczne planowanych badań.

JAK? 

 1. Metodologia i narzędzia badawcze i twórcze, które będą stosowane w trakcie pracy nad projektem.
 2. Typy dzieł, zbiorów, tekstów, które stworzysz w związku z projektem.
 3. Spodziewane formy aktywności twórczych i naukowych takie jak publikacje, kwerendy, wystąpienia, wystawy, warsztaty itp.

Z KIM? 

 1. Opisz planowane współprace interpersonalne, interdyscyplinarne i instytucjonalnej, konsultacje zewnętrzne, z kim chciałbyś podjąć współpracę w trakcie doktoratu (z wymienieniem instytucji i osób). 
 2. Pamiętaj, na tym etapie możesz podać planowane współprace, osoby i instytucje, z którymi chcesz nawiązać kontakt w trakcie doktoratu.

WOBEC CZEGO? – STAN WIEDZY 

 1. Literatura i faktografia przedmiotu.
 2. Zachęcamy do dołączenia do projektu fotografii, ilustracji, szkiców, filmów itp. 
Trzymaj się wszystkich wymaganych regulaminowych, ale pamiętaj, twój projekt nie musi być (a nawet nie powinien) sztywnym, biurokratycznym dokumentem. Przygotuj go w taki sposób w jaki sam chciałbyś słuchać z zaciekawieniem o czyimś projekcie.  

Podstawa prawna i regulaminowa

Daty i sposób składania dokumentów

Dokumenty niezbędnę w procesie rekrutacyjnym naleźy składać za pośrednictwem systemu Akademus Akademus | ASPKRK w terminie 29 sierpnia do 5 września 2024 r., do godziny 15:30.

Informacje dla cudzoziemców

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą zostać opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju jego wydania. Dyplomy uznane na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, lub uznany za uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych czynności urzędowych. Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uwierzytelniania dokumentów można znaleźć pod adresem Narodowej Agencji Wymiany Akademickie

Skład komisji

Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej:  

dr hab. Anna Szwaja, prof. ASP Zastępca przewodniczącej komisji rekrutacyjnej: dr hab. Joanna Kaiser – Plaskowska, prof. ASP Sekretarz: mgr Antonina Lorek– przedstawiciel doktorantów Pozostali członkowie: prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska mgr Magdalena Ujma – Gawlik

Wyniki rekrutacji