IBP – indywidualny plan badawczy

O Indywidualnym Planie Badawczym

Indywidualny Plan Badawczy to dokument, opracowany przez doktoranta w uzgodnieniu z promotorem. Promotor plan podpisuje. Jeśli jest wyznaczony promotor pomocniczy, musi on plan zaopiniować. Doktorant przedkłada IPB Szkole Doktorskiej w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. Przed tą datą, doktorant ma obowiązek przedstawić Radzie SD projekt IPB. Jest to dobra okazja do uzyskania od Rady wskazówek i sugestii. Doktorant przedstawia Radzie do zatwierdzenia IPB ilekroć ma miejsce zmiana / korekta parametrów planu (na przykład przy zmianach osób, tematów lub terminów). 

Elementy IPB

Indywidualny Plan Badawczy staje się dla doktoranta obszarem jego działań badawczych, twórczych oraz narzędziem usamodzielnienia jego kształcenia w ramach Szkoły Doktorskiej. IPB musi zawierać harmonogram prac badawczych oraz określać termin złożenia rozprawy doktorskiej. W planie muszą się znaleźć także istotne informacje dotyczące projektu badawczego m.in. tytuł, temat, tezy badawcze, zakładane efekty i czynności badawcze oraz twórcze, czy planowane aktywności np. upowszechnienia, projekty badawcze i granty, przewidywane publikacje, wystawy, konferencje, współprace itp. Podczas przygotowywania IPB wyjątkowo istotne jest opracowanie klarownego i możliwego do weryfikacji harmonogramu. Jest to ważne szczególnie w kontekście Oceny Śródokresowej, która weryfikuje stopień realizację planu w połowie okresu kształcenia.  IPB jest więcej szkicem badań prowadzących do stworzenia rozprawy doktorskiej. To wizja osobistego rozwoju, poszerzenia horyzontów i ugruntowania własnych praktyk badawczo-twórczych.

Wzór IPB do pobrania