Stypendia i finansowanie

Stypendium Doktoranckie

Do tych środków zalicza się przewidziane w Art. 209. Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Stypendium Doktoranckie, o równowartości 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa oraz 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w Art. 209, ust. 4 pkt 1 Ustawy.

Dodatkowe zatrudnienie doktoranta

Przed oceną śródokresową, doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy, zakaz nie dotyczy jednak zatrudnienia przy realizacji projektu badawczego. Po pozytywnej ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym takie zatrudnienie jest możliwe, przy tym, że stypendium doktoranckie jest redukowane do 40%, jeśli zatrudnienie przekracza wymiar pół etatu. Zatrudnienie dotyczy pracy na podstawie umowy o pracę. Doktorant może podjąć się pracy na uczelni na podstawie innych umów typu zlecenie oraz dzieło. Doktorant może podejmować także pracę dla uczelni na podstawie umowy o pracę w innym charakterze niż nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, bez utraty stypendium. Nie ma ograniczeń dotyczących pracy zawodowej (i niezawodowej) poza uczelnią. Należy jednak pamiętać, że podjęcie pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego nie dotyczy tylko uczelni, na której studiuje doktorant, ale każdej instytucji badawczo-naukowej w Polsce. 

Fundusze na działalność artystyczną uczestników szkoły doktorskiej

Doktoranci mogą ubiegać się o finansowanie własnej działalności badawczej i twórczej.
Zasady określa nasz Regulamin.
Podstawą regulaminu jest Zarządzenie nr 58 Rektora.

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na stronie Ministerstwa.

Uczestnictwo w programach wymiany Erasmus

Szczegółowe informacje na temat programów Erasmus znajdują się tutaj. Informacje o naborach znajdują się w systemie Akademus w zakładce wymiany. Kontakt do International Office pod tym adresem.

Nagroda Santander Bank

Konkurs stypendialny dla studentów oraz doktorantów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na realizację projektu artystycznego. Szczegóły na temat stypendium znajdują się tutaj.

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa

O stypendium mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Doktoraty wdrożeniowe

To dodatkowa formuła studiów dla doktorantów i podmiotów, w których są zatrudnieni, regulowana odrębnymi przepisami, regulaminami i umowami. Doktoraty wdrożeniowe zakładają odrębny, rozpoczęty na wcześniejszych etapach tryb rekrutacji, poza limitem miejsc z Uchwały Rekrutacyjnej. W przypadku chęci rozpoczęcia doktoratu wdrożeniowego w krakowskiej SD pierwsze kroki należy kierować do Biura Pozyskiwania Funduszy ASP.