Regulamin studiów

Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
1) Uczelnia albo ASP – Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;
2) Szkoła Doktorska – Szkołę Doktorską Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;
3) Dyrektor – Dyrektor Szkoły Doktorskiej;
4) Rada – Radę Szkoły Doktorskiej;
5) Rada ds. Stopni – Radę ds. Stopni w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki będącą organem ASP;
6) doktorant – doktoranta, doktorantkę kształcących się w Szkole Doktorskiej;
7) nauczyciel akademicki – nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca zajęcia w Szkole Doktorskiej;
8) IPB – Indywidualny Plan Badawczy;
9) ocena – obligatoryjną ocenę śródokresową przeprowadzaną w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej;
10) Statut – Statut ASP;
11) Regulamin – niniejszy regulamin;
12) promotor – także promotorów, o ile dla danego doktoranta powołano więcej niż jednego promotora;
13) ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 2.

1. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra sztuki albo
równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.
2. Zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej określa Senat ASP.

§ 3.

Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania,
którego treść określa Statut.

§ 4.

1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia doktora.
2. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej Szkole Doktorskiej.

§ 5.

1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 6 semestrów.
2. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
3. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres korzystania przez doktoranta z:
1) urlopu macierzyńskiego;
2) urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
3) urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego;
– określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). 4. Zawieszenie kształcenia na podstawie ust. 3 powoduje przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej o okres zawieszenia.
5. Dyrektor, na uzasadniony wniosek doktoranta może przedłużyć okres kształcenia, nie dłużej jednak niż o 2 lata. Przez przedłużenie okresu kształcenia rozumie się także przesunięcie terminu złożenia rozprawy doktorskiej określonego w IPB. Doktorant ma obowiązek stosownie zaktualizować harmonogram zawarty w IPB.
6. Przedłużenie kształcenia może zostać przyznane doktorantowi w szczególności w przypadku:
1) choroby doktoranta lub członka rodziny, którym doktorant się opiekuje;
2) udziału w grancie badawczym;
3) wyjazdu badawczego doktoranta;
4) uzasadnionej konieczności prowadzenia długotrwałych badań.
7. Terminy wykonania obowiązków przez doktoranta, wynikających z IPB, ulegają przedłużeniu odpowiednio o czas, na który zawieszono kształcenie lub odpowiednio przedłużono okres kształcenia w Szkole Doktorskiej.
8. W okresie zawieszenia lub przedłużenia kształcenia doktorantowi przysługuje legitymacja doktorancka i inne prawa doktoranta, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

§ 6.

1. Wnioski o zawieszenie kształcenia i przedłużenie okresu kształcenia, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 3 i 5, powinny zawierać:
1) imię i nazwisko doktoranta,
2) numer albumu;
3) wnioskowany okres zawieszenia kształcenia lub przedłużenia okresu kształcenia;
4) uzasadnienie.
2. Do wniosków wskazanych w ust. 1 należy załączyć dowody świadczące o spełnieniu przesłanek do zawieszenia kształcenia
lub przedłużenia okresu kształcenia, jak również pisemną opinię promotora odnoszącą się do zasadności wniosku.
3. Do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 5 należy dołączyć także informację o stopniu zaawansowania przygotowania
rozprawy doktorskiej, w tym harmonogram badań oraz informacje o przewidywanych zmianach w IPB.

§ 7.

1. Złożenie rozprawy doktorskiej kończące kształcenie w Szkole Doktorskiej następuje poprzez złożenie w Biurze sekcji
ds. stopni w zakresie sztuki rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną pisemną opinią promotora.
2. Stopień doktora nadaje się na zasadach określonych w art. 186 ustawy, po wypełnieniu przez doktoranta wszystkich
obowiązków wynikających z programu kształcenia oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział 2. Struktura Szkoły Doktorskiej

§ 8.

Szkołą Doktorską kieruje Dyrektor. Dyrektor jest przełożonym wszystkich doktorantów oraz nauczycieli akademickich kształcących w Szkole Doktorskiej.

§ 9.

1. Do zadań Dyrektora należy kierowanie Szkołą Doktorską i organizowanie jej działalności, a w szczególności:
1) reprezentowanie Szkoły Doktorskiej na zewnątrz, w zakresie upoważnienia udzielonego przez Rektora;
2) nadzór nad procesem kształcenia w Szkole Doktorskiej;
3) przewodniczenie pracom Rady;
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów, z zastrzeżeniem, że w przypadku doktoranta, którego
promotorem jest Dyrektor – decyzje wydaje z upoważnienia Dyrektora właściwy prorektor;
5) rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw wniesionych od rozstrzygnięć, o których mowa w pkt. 4;
6) nadzór nad przeprowadzeniem oceny śródokresowej;
7) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracownikami administracyjnymi właściwymi dla Szkoły Doktorskiej;
8) określanie planów zajęć, zgodnie z programem kształcenia;
9) ustalanie obsady zajęć dydaktycznych w ramach Szkoły Doktorskiej;
10) usunięty
2. Dyrektor współpracuje z kierownikami jednostek organizacyjnych ASP w zakresie realizacji prac badawczych
i artystycznych przez doktorantów.
3. Dyrektor współpracuje z dziekanami wydziałów w zakresie realizacji praktyk dydaktycznych przez doktorantów.

§ 10.

1. Podmiotem pomocniczym i opiniodawczo-doradczym Dyrektora w zakresie funkcjonowania Szkoły Doktorskiej jest Rada, której skład określa Statut ASP.
2. Rada obraduje na posiedzeniach.
3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący.
4. Na wniosek 1/4 członków Rady, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie w terminie do 7 dni od dnia złożenia
wniosku.
5. Rada może uchwalić swój regulamin określający tryb jej funkcjonowania.
6. Rada Szkoły Doktorskiej może przeprowadzać obrady zdalnie, a także głosować nad podjęciem uchwał poprzez aplikację
umożliwiającą oddawanie głosów.

§ 11.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) wyznaczanie i zmiana promotora, promotorów i promotora pomocniczego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej, na zasadach
określonych w Regulaminie;
2) zatwierdzanie IPB doktorantów;
3) ustalanie ogólnych kierunków kształcenia doktorantów;
4) określanie szczegółowych kierunków rozwoju oferty kształcenia w Szkole Doktorskiej;
5) dokonywanie okresowych przeglądów programów kształcenia;
6) opracowywanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, programów kształcenia i ich doskonalenie;
7) opiniowanie projektów zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej;
8) opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz planowanej liczby miejsc w Szkole
Doktorskiej;
9) usunięty
10) przygotowywanie dla Rektora, Senatu lub Dyrektora opinii w ważnych sprawach dotyczących Uczelni, Szkoły Doktorskiej
i doktorantów.

Rozdział 3. Promotor i promotor pomocniczy

§ 12.

1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez
promotora i promotora pomocniczego.
2. Promotorem może być osoba spełniająca wymogi określone w art. 190 ust. 4 ustawy.
3. Promotorem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 2, która jest pracownikiem zagranicznej
uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada ds. Stopni uzna w drodze uchwały, że osoba ta posiada znaczące
osiągnięcia w zakresie zagadnień badawczych, których dotyczy rozprawa doktorska.
4. Promotorem nie może zostać osoba, która:
1) w okresie ostatnich 5 lat:
a) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny
śródokresowej, lub
b) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które
nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1 ustawy;
2) została ukarana karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zadań promotora, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4 ustawy.
5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do promotora pomocniczego.
6. W uzasadnionych przypadkach Rada może powierzyć opiekę naukową promotorowi niebędącemu pracownikiem ASP.
7. Promotor może sprawować opiekę naukową nad nie więcej niż 6 doktorantami w Szkole Doktorskiej.
8. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora.
9. Promotor pomocniczy może sprawować funkcję pomocniczą w sprawowaniu opieki naukowej nad nie więcej niż
6 doktorantami w Szkole Doktorskiej.

§ 13.

1. Promotora lub promotorów dla danego doktoranta, powołuje Rada na wniosek doktoranta nie później niż w terminie
3 miesięcy od podjęcia przez niego kształcenia w Szkole Doktorskiej. W przypadku kandydata na promotora niebędącego
pracownikiem ASP, do wniosku niezbędne jest załączenie informacji o jego działalności naukowej lub artystycznej.
2. Doktorant składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 do Rady za pośrednictwem Dyrektora, nie później niż w terminie
30 dni od dnia podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Do wniosku należy załączyć zgodę kandydata na promotora.
3. Promotora pomocniczego powołuje Rada na wniosek promotora nie później niż na 6 miesięcy przed terminem złożenia
rozprawy doktorskiej określonym w IPB. W przypadku kandydata na promotora pomocniczego niebędącego
pracownikiem ASP do wniosku niezbędne jest załączenie informacji o jego działalności naukowej lub artystycznej.
4. Promotor składa wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz ze zgodą kandydata na promotora pomocniczego, nie później
niż na 60 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3,
5. W przypadku niezłożenia przez doktoranta wniosku o powołanie promotora w terminie, o którym mowa w ust. 2, Rada
powoła dla niego promotora na wniosek Dyrektora.
6. Na uzasadniony wniosek promotora, doktoranta lub Dyrektora, Rada może dokonać zmiany promotora.
7. Na uzasadniony wniosek promotora, promotora pomocniczego lub doktoranta Rada może dokonać zmiany promotora
pomocniczego albo odwołać promotora pomocniczego bez wyznaczania jego następcy.
8. W głosowaniu nad uchwałami, których przedmiotem jest powołanie lub zmiana promotora, promotorów lub promotora
pomocniczego, uczestniczą członkowie Rady.

§ 14.

Zadania promotora polegają w szczególności na:
1) sprawowaniu opieki artystycznej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej przez doktoranta, w tym udzielaniu
doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy badawczej;
2) uzgadnianiu z doktorantem IPB;
3) ocenianiu postępów doktoranta w realizacji IPB i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
4) opiniowaniu rozprawy doktorskiej składanej przez doktoranta;
5) współpracy z Dyrektorem w celu monitorowania postępów doktoranta;
6) wnioskowaniu o skreślenie doktoranta z listy doktorantów w przypadku negatywnej oceny postępów w przygotowaniu
rozprawy doktorskiej lub realizacji IPB;
7) sprawowaniu nadzoru nad pracą promotora pomocniczego, jeżeli został powołany;
8) współpracy z opiekunem wyznaczonym przez jednostkę partnerską, będącą stroną w doktoracie wdrożeniowym.

§ 15.

Zadania promotora pomocniczego polegają w szczególności na: 1) sprawowaniu funkcji pomocniczej w opiece nad
doktorantem, w tym w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników we współpracy z promotorem;
2) usunięty
3) dokonywanie oceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i przedstawianie jej promotorowi.

Rozdział 4. Kształcenie w Szkole Doktorskiej

§ 16.

1. Okresem sprawozdawczym dla realizacji IPB jest rok akademicki.
2. Okresem zaliczeniowym dla realizacji zajęć określonych w programie kształcenia jest semestr.
3. Zajęcia kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Warunki i tryb odbywania zajęć oraz warunki i tryb uzyskiwania
zaliczeń i składania egzaminów określane są w karcie przedmiotu.
4. Oceny z egzaminów i zaliczeń przyznaje się według następującej skali:

Ocena słowna – Ocena literowa – Ocena liczbowa
celujący – A – 5,5
bardzo dobry – B – 5
dobry plus – CX – 4,5
dobry – C – 4
dostateczny plus – D – 3,5
dostateczny – E – 3
niedostateczny plus – FX – 2,5
niedostateczny – F – 2

5. Oceną negatywną oznaczającą niezaliczenie przedmiotu jest ocena niedostateczna i niedostateczna plus.
6. W przypadku uzyskania w pierwszym terminie oceny niedostatecznej albo niedostatecznej plus albo nieprzystąpienia
do zaliczania lub egzaminu w tym terminie, doktorantowi przysługuje prawo do drugiego terminu.
7. W przypadku uzyskania oceny negatywnej w drugim terminie doktorant, który zgłasza zastrzeżenia dotyczące sposobu
przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia przedmiotu może w terminie siedmiu dni od daty przeprowadzenia tego egzaminu
lub zaliczenia złożyć pisemny, umotywowany wniosek do Dyrektora o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
Prawo wnioskowania o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego przysługuje również osobie prowadzącej zajęcia.
8. Dyrektor może zarządzić przeprowadzenie egzaminu komisyjnego w terminie do dwóch tygodni od daty doręczenia
wniosku, powołując komisję egzaminacyjną w składzie:
Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji, osoba uprzednio oceniająca doktoranta,
nauczyciel akademicki będący specjalistą z tego samego lub pokrewnego przedmiotu oraz ewentualnie wskazany przez
doktoranta nauczyciel akademicki uczelni lub przedstawiciel samorządu doktorantów w charakterze obserwatora.
Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.
9. Przebieg realizacji programu kształcenia, w tym uzyskiwane oceny i zaliczenia, wpisywane są do systemu Akademus.

§ 17.

1. Na uzasadniony wniosek doktoranta w porozumieniu z promotorem, Dyrektor może ustalić doktorantowi indywidualny tok
realizacji programu kształcenia.
2. Ustalenie indywidualnego toku realizacji programu kształcenia nie może prowadzić do przedłużenia okresu kształcenia
w Szkole Doktorskiej.

§ 18.

1. Warunkiem zaliczenia roku jest:
1) zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia na dany rok kształcenia;
2) złożenie w terminie, wyznaczonym przez Dyrektora sprawozdania doktoranta wraz z opinią promotora i promotora
pomocniczego, o ile został powołany.
2. Dyrektor może warunkowo zaliczyć rok kształcenia doktorantowi, który nie zaliczył nie więcej niż jednego przedmiotu
przewidzianego w programie kształcenia.
3. Doktorant, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotu do końca kolejnego roku akademickiego.
4. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może zwrócić się do Dyrektora z wnioskiem o dostosowanie
formy zaliczenia przedmiotu do ograniczeń doktoranta wynikających z rodzaju jego niepełnosprawności.
5. Dyrektor może zaliczyć doktorantowi przedmioty, do których przypisano efekty uczenia się zgodne z 8 poziomem
Polskiej Ramy Kwalifikacji, zaliczone w innej instytucji naukowej, podczas uczestnictwa w wymianie na podstawie
umowy i dokumentacji związanej z tą wymianą.

Rozdział 5. Program kształcenia

§ 19.

1. Programy kształcenia w Szkole Doktorskiej ustala Senat na wniosek Dyrektora.
2. Projekt programu kształcenia oraz jego zmiany opracowuje Rada. Ustalenie programu wymaga zasięgnięcia opinii
właściwego organu samorządu doktorantów na zasadach określonych w Statucie ASP.
3. Wnioski o zmianę w programie kształcenia oraz propozycje nowych programów kształcenia mogą składać do Rady:
1) doktoranci Szkoły Doktorskiej;
2) członkowie Rady;
3) Dyrektor;
4) nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w Szkole Doktorskiej;
5) promotorzy;
6) Rada ds. Stopni;
7) samorząd doktorantów.
4. Programy kształcenia podlegają okresowym przeglądom przeprowadzanym przez Radę.

Rozdział 6. Indywidualny Plan Badawczy

§ 20.

1. IPB jest przygotowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem oraz z promotorem pomocniczym, o ile został
powołany. Promotor akceptując IPB doktoranta uwzględnia w szczególności możliwość realizacji IPB w ASP.
2. IPB zawiera w szczególności:
1) temat pracy badawczej;
2) opis planowanych metod;
3) spodziewane efekty;
4) harmonogram prac służących realizacji pracybadawczej w tym planowane upublicznienia (wystawy, publikacje,
konferencje itp.);
5) termin złożenia rozprawy doktorskiej.
3. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady określa wzór IPB.

§ 21.

1. Doktorant składa IPB do Rady, za pośrednictwem Dyrektora, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia powołania
promotora.
2. Rada może przyjąć IPB bez zastrzeżeń lub odesłać IPB do poprawy wraz z zaleceniami. Rekomendacje Dyrektor przekazuje
doktorantowi i promotorowi.
3. W przypadku otrzymania rekomendacji Rady o których mowa w ust. 2, doktorant składa poprawiony IPB wraz z nowymi
opiniami o których mowa w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.
4. W trakcie realizacji IPB w uzasadnionych przypadkach doktorant za zgodą promotora, może złożyć korektę w IPB, która
również podlega przyjęciu przez Radę, z odpowiednim zastosowaniem ust. 2 i 3.

Rozdział 7. Ewaluacja

§ 22.

Doktorant jest zobowiązany wprowadzać na bieżąco do dedykowanego modułu systemu Akademus informacje o swoich
osiągnięciach badawczych i twórczych, w porozumieniu z koordynatorem ds. ewaluacji Szkoły Doktorskiej.

Rozdział 8. Ocena śródokresowa

§ 23. Ocena jest przeprowadzana w trakcie czwartego semestru kształcenia. W przypadku zawieszenia lub przedłużenia
kształcenia termin oceny przesuwa się o ten okres.

§ 24.

1. Ocenę przeprowadza trzyosobowa Komisja oceny śródokresowej (zwana dalej Komisją) powoływana przez Dyrektora
w składzie:
1) jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana
jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza ASP;
2) dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie,
w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.
2. Dyrektor może dokonać zmiany składu komisji w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4, 5 i 7.
3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji, który kieruje pracami komisji, w tym kontaktuje się z Dyrektorem,
doktorantem i promotorem lub promotorami.
4. Powołując członka komisji Dyrektor zapewnia brak zaistnienia konfliktu interesów, w szczególności w postaci
bezpośredniej podległości służbowej członka Komisji i promotora lub promotora pomocniczego.
5. W skład komisji nie może wchodzić promotor ocenianego doktoranta, ani jego promotor pomocniczy.
6. W skład komisji nie może wchodzić Dyrektor.
7. W skład komisji nie może wchodzić osoba:
1) która w okresie ostatnich 5 lat:
a) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny
śródokresowej, lub
b) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora,
które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1 ustawy;
2) została ukarana karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zadań promotora, o której mowa w art. 276
ust 1 pkt 4 ustawy.

§ 25.

1. Komisja oceny śródokresowej przeprowadza ocenę realizacji IPB, w szczególności w oparciu o dokumentację
przedstawioną przez doktoranta.
2. Komisja może przeprowadzić rozmowę z doktorantem dotyczącą realizacji IPB. Komisja może również zaprosić do
uczestnictwa w rozmowie promotora lub promotora pomocniczego doktoranta.
3. Komisja może zobowiązać doktoranta do przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

§ 26.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Komisja przyjmuje ocenę zwykłą większością
głosów. Uzasadnienie oceny przez Komisję oraz część dokumentacji przedstawionej przez doktoranta podlegają
publikacji.

Rozdział 9. Prawa i obowiązki doktorantów

§ 27.

1. Doktorant ma prawo do:
1) zrzeszania się w organizacjach doktorantów w Uczelni;
2) otrzymywania stypendium doktoranckiego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie;
3) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku;
4) posiadania legitymacji doktoranta;
5) opieki naukowej promotora lub promotorów, a także promotora pomocniczego w zakresie przygotowania rozprawy
doktorskiej;
6) zmiany promotora lub promotorów, a także promotora pomocniczego;
7) korzystania z infrastruktury, ze sprzętu i aparatury badawczej oraz ze zbiorów bibliotecznych i zasobów
informatycznych ASP, na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach;
8) wsparcia w przygotowywaniu wniosków grantowych;
9) odbywania staży badawczych i odbywania części kształcenia poza ASP;
10) zawieszenia kształcenia na zasadach określonych w § 5;
11) przedłużenia kształcenia, na zasadach określonych w § 5;
12) ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych w ustawie.
2. Doktorant jest zobowiązany:
1) przestrzegać:
a) Regulaminu,
b) norm etycznych ujętych w kodeksie etyki doktoranta,
c) przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
d) przepisów wewnętrznych ASP, które go dotyczą, a w szczególności przeciwpożarowych oraz BHP;
2) realizować program kształcenia;
3) złożyć i realizować IPB;
4) składać sprawozdanie roczne wraz z opinią promotora, z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej
i realizacji IPB;
5) składać oświadczenia, na potrzeby ewaluacji jakości działalności badawczej zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) do bezzwłocznego powiadomienia Dyrektora:
a) o zmianie nazwiska i adresu, a także o zmianie innych danych wymaganych przez ASP;
b) o podjęciu zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w innej uczelni i jego wymiarze;
c) o uzyskaniu stopnia doktora nadanego przez inny uprawniony podmiot.
3. Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 10. Zakończenie kształcenia w szkole doktorskiej

§ 28.

1. Doktorantowi, który uzyskał stopień doktora w wyniku ukończenia Szkoły Doktorskiej, okres kształcenia
w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2. Doktorantowi, który nie ukończył kształcenia w szkole doktorskiej z powodu:
1) podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego;
2) zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie
– okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze, o ile uzyskał stopień doktora.
3. Osobie, która nie ukończyła kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydaje się na jej wniosek zaświadczenie o przebiegu
kształcenia. Wzór zaświadczenia określi Dyrektor.

§ 29.

1. Dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów w przypadku:
1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w IPB;
3) rezygnacji z kształcenia złożonej na piśmie;
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
2. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów w przypadku:
1) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
2) nierealizowania programu kształcenia;
3) nieprzestrzegania Regulaminu.
3. Niezadowalający postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, Dyrektor ustala na podstawie pisemnej opinii
promotora. Za niezadowalający postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej uznaje się również niezłożenie IPB
w terminie o którym mowa w § 21 ust. 1 albo 3.
4. Wznowienie kształcenia w Szkole Doktorskiej po skreśleniu z listy doktorantów możliwe jest wyłącznie
w przypadku,gdy skreślenie nastąpiło z powodu określonego w ust. 1 pkt 3.
5. Wznowienie kształcenia w Szkole Doktorskiej możliwe jest w terminie 5 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu
z listy doktorantów stała się ostateczna.
6. Doktorant, który wznowił kształcenie realizuje aktualnie obowiązujący program kształcenia z obowiązkiem zaliczenia
ewentualnych różnic programowych.

§ 30.

1. Od decyzji Dyrektora albo prorektora w sprawie skreślenia z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej przysługuje
prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu
z listy doktorantów.
3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, rozpoznaje Dyrektor lub prorektor.
4. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych rozstrzygnięć dyrektora w indywidualnych sprawach
doktorantów.

Rozdział 11. Dokumentacja Szkoły Doktorskiej

§ 31.

1. Dokumentacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Doktorskiej prowadzona jest w zakresie:
1) przebiegu kształcenia doktoranta w Szkole Doktorskiej;
2) działalności Rady;
3) działalności Dyrektora.
2. Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. W zakresie kształcenia doktoranta prowadzona jest teczka akt osobowych doktoranta, w której przechowuje się:
1) dokumenty wymagane od kandydata, w szczególności poświadczoną przez Uczelnię kopię dokumentów stanowiących
podstawę ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
2) kwestionariusz osobowy;
3) postanowienie o wpisaniu na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej;
4) podpisany akt ślubowania;
5) karty okresowych osiągnięć;
6) IPB;
7) indywidualne decyzje i rozstrzygnięcia Dyrektora dotyczące przebiegu kształcenia doktoranta
w Szkole Doktorskiej;
8) sprawozdania doktoranta z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej i realizacji IPB wraz z opiniami
promotora.
4. Protokoły zaliczeniowe, przechowywane są w osobnej teczce zawierającej dokumentację kształcenia doktorantów
na danym roku kształcenia w Szkole Doktorskiej.
5. Dokumentacja z działalności Rady zawiera w szczególności:
1) protokoły posiedzeń Rady;
2) uchwały Rady;
3) dokumenty stanowiące przedmiot obrad Rady, w tym opiniowane przez Radę wnioski i projekty.
6. Dokumentacja z działalności Dyrektora zawiera w szczególności:
1) sprawozdania z działalności Szkoły Doktorskiej;
2) akty normatywne i nienormatywne wydawane przez Dyrektora, w tym instrukcje.

Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i ustawie rozstrzyga Rektor.

§ 33.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
2. Pierwsze programy kształcenia nie podlegają zaopiniowaniu przez Radę Szkoły Doktorskiej.