Nasze
badania

Praca Doktorantów i Doktorantek to przygoda twórcza i badawcza a także rygory Indywidualnego Planu Badawczego. Poniżej notatki wideo o pracy nad ich projektami. Wraz z innymi wymaganymi dokumentami, te krótkie filmy posłużyły Komisji do sporządzenia Oceny Śródokresowej. Pozytywna Ocena oznacza kontynuację studiów i zwiększenie Stypendium, negatywna - poźegnanie z Szkołą Doktorską. W duchu transparentności oraz zgodnie z Ustawą i Regulaminami, dokumentacja Oceny Śródokresowej, jej wyniki oraz uzasadnienie wraz ewentualnymi rekomendacjami Komisji podlegają publikacji.