prof.  Sidey Myoo

prof. Sidey Myoo

Wykładowca_czyni
mostrowicki@asp.krakow.pl http://www.sideymyoo.art.pl/

Sidey Myoo – od 2007 pseudonim naukowy prof. dr hab. Michała Ostrowickiego, filozofa i teoretyka sztuki. Sidey Myoo pracuje w Pracowni Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym do sztuki nowych mediów. Od 2003 zajmuje się również filozofią sieci. W 2006 posłużył się pojęciem wirtualne realis, które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości wirtualnej, potraktowanej jako sfera bytu. W 2007 roku powołał Academia Electronica – wirtualną, niezinstytucjonalizowaną placówkę naukowo-dydaktyczną, działającą w wirtualnych światach Second Life i Spatial, gdzie prowadzone są oficjalne kursy akademickie.

Wykłada przedmioty

Estetyka i teoria sztuki